ANEXA  

 

 

Metodologie 

de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, denumit în continuare, examen de certificare, pentru obţinerea certificatului de calificare, în conformitate cu art. 31 alin. (6) şi art. 77 alin. (6) și 

(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, care susțin și promovează examenul de certificare obţin certificatul de calificare nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass. 

Art. 2. – La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare.

Art. 3. – (1) Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ de stat sau particulare acreditate ori autorizate pot susţine examenul de certificare de cel mult două ori, fără taxă, în oricare dintre sesiunile de examen. 

(2) Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe, stabilită de către Ministerul Educației Naționale.

Art. 4. – (1) Repartizarea absolvenţilor unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu, în vederea susţinerii examenului de certificare, se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti la unitățile de învățământ preuniversitar acreditate pentru calificările profesionale/domeniul de pregătire/profilul acestora. 

 • Candidații înscriși pentru susținerea examenului de certificare într-o/într-un calificare profesională/domeniu de pregătire/profil pentru care nu există în județ unităţi de învăţământ acreditate de acelaşi nivel pentru respectiva/respectivul calificare/domeniu/profil pot fi repartizați de inspectoratele şcolare pentru susținerea examenului la unități de învăţământ din județ acreditate pentru alt nivel de calificare din domeniul de pregătire/profilul respectiv.
 • Dacă la examenele de certificare sunt înscriși candidați pentru al căror domeniu de pregătire/profil nu există în județ unităţi de învăţământ acreditate, inspectoratele şcolare pot solicita, în scris, repartizarea acestora la unitatea de învăţământ cea mai apropiată din alt județ. Unitatea de învățământ la care se solicită arondarea trebuie să fie acreditată pentru o calificare profesională din domeniul de pregătire/profilul din care face parte calificarea candidatului cu același nivel de calificare sau cu un nivel superior celui pentru care se solicită arondarea. Adresa de solicitare este însoţită de acceptul scris al unităţii şcolare care organizează examenul de certificare şi de aprobarea celor două inspectorate şcolare (din judeţul de reşedinţă al unităţii de învăţământ şi din judeţul unde se desfăşoară examenul de certificare). Inspectoratul școlar al județului din care provin candidații informează, în scris, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN) cu privire la aceste situații excepționale.

Art. 5. – Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale, pentru fiecare nivel de calificare, se aprobă, în fiecare an şcolar, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

Capitolul II

Coordonarea metodologică a examenului de certificare

Art. 6. – (1) Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare sunt coordonate, la nivel naţional, de Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare, care se constituie în fiecare an şcolar şi funcţionează în cadrul

MEN.

 • În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie, anual, comisii judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
 • Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare și comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare coordonează și organizarea și desfășurarea celorlalte examene de certificare a absolvenților din învățământul preuniversitar.
 • Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare, denumite în continuare CJEC/CMBEC, stabilesc unităţile de învăţământ care organizează examenul de certificare a calificării, denumite centre de examen.
 • În fiecare centru de examen, CJEC/CMBEC numeşte o comisie de examinare.

Art. 7. – (1) Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare, denumită în continuare CNEC, are următoarea componenţă:

 1. președinte: secretarul/subsecretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar;
 2. vicepreședinți: directorul general al Direcţiei generale educaţie și învățare pe tot parcursul vieții, directorul general al Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor, directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT);
 3. secretar: un inspector general de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie și învățare pe tot parcursul vieții din MEN;
 4. 7-9 membri: directori, şefi de serviciu, consilieri, inspectori generali din cadrul Direcţiei generale educaţie și învățare pe tot parcursul vieții și din cadrul Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor din MEN, parteneri sociali din Comisia de dialog social a MEN, inspectori de specialitate din cadrul CNDIPT.

(2) Componenţa nominală a CNEC se aprobă anual, până la data de 15 decembrie, prin ordin al ministrului educaţiei  naționale.

Art. 8. – (1) CNEC are următoarele atribuţii:

 1. centralizează datele cu privire la componenţa nominală a CJEC/CMBEC;
 2. instruieşte preşedinţii CJEC/CMBEC;
 3. centralizează datele privind planificarea activităţilor de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare decise la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti;
 4. centralizează datele privind numărul de absolvenţi înscrişi la examen, pe centre de examen, unităţi de învăţământ de la care provin, domenii şi calificări profesionale;
 5. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
 6. controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC şi comisiile din centrele de

examen;

 1. analizează modul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării, precum şi rezultatele obţinute de candidaţi, pe baza rapoartelor întocmite de CJEC/CMBEC, precum şi a rapoartelor întocmite de reprezentanţii CNEC;
 2. întocmeşte şi prezintă ministrului educaţiei naționale raportul privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare;
 3. propune ministrului educaţiei naționale eventuale modificări în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
 4. dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie.

(2) CNEC stabileşte şi elaborează documentele naţionale ale examenului de certificare, respectiv:

 1. stabileşte criteriile de evaluare a activităţilor complexe de documentare, soluţionare teoretică şi

practică a problemelor impuse de realizarea proiectului, execuţia proiectului/produsului, prezentarea sub formă scrisă a proiectului şi susţinerea orală în faţa comisiei de examinare;

 1. elaborează Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.

Art. 9. – (1) CNEC poate desemna, pe o perioadă stabilită de către aceasta, reprezentanţi pe lângă  CJEC/CMBEC.

(2) Reprezentantul CNEC are următoarele atribuţii:

 1. monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC, precum şi comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
 2. consiliază CJEC/CMBEC şi comisiile de examinare în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare;
 3. propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii, şi informează CNEC cu privire la acestea;
 4. verifică modul în care se desfăşoară fiecare probă de examen, dacă sunt respectate prevederile prezentei metodologii în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă a fişelor de evaluare, întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
 5. verifică modul de completare a actelor de studii şi a documentelor şcolare, precum şi respectarea termenelor de eliberare a acestora;
 6. informează CJEC/CMBEC sau CNEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 7. întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenului de certificare în judeţul / municipiul Bucureşti în care a fost delegat, pe care îl transmite CNEC. 10. – (1) CJEC/CMBEC au următoarea componenţă:
 8. preşedinte – inspector şcolar general adjunct;
 9. 3-5 vicepreședinți, respectiv un inspector şcolar de specialitate pentru discipline tehnologice, preşedintele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională (CLDPS) sau un reprezentant al acestuia care nu este cadru didactic, directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AJOFM/AMOFM) sau un

reprezentant al acestuia, după caz, un inspector şcolar cu responsabilități privind învăţământul particular şi unul pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale;

 1. secretar – cadru didactic de specialitate/informatician.

(2) Componenţa nominală a CJEC/CMBEC se aprobă anual, până la data de 15 decembrie a anului şcolar în curs, prin decizie a inspectorului şcolar general, se transmite spre informare la Direcţia generală educaţie și învățare pe tot parcursul vieții din MEN, până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs, şi este valabilă pentru toate sesiunile examenului de certificare din anul şcolar curent.  Art. 11. – CJEC/CMBEC au următoarele atribuţii:

 1. transmit la Direcţia generală educaţie și învățare pe tot parcursul vieții din MEN componenţa nominală a CJEC/CMBEC, până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs;
 2. organizează, coordonează şi răspund de desfăşurarea examenului de certificare la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi sesizează imediat CNEC în orice situaţie care presupune luarea unei decizii de către aceasta;
 3. analizează cererile unităţilor de învăţământ de a organiza examenul de certificare, numărul estimat de candidaţi pe calificări şi unităţi de învăţământ, cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare şi stabilesc organizarea centrelor de examen în acele unităţi de învăţământ care respectă criteriile de selecţie specificate în anexa nr.1;
 4. decid structura centrelor de examen, cel târziu la începutul semestrului al II-lea, stabilind centrele

de examen, unităţile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen, calificările pentru care fiecare centru de examen organizează examene de certificare şi locul de desfășurare în care se vor desfăşura probele de examen, şi iau măsuri pentru organizarea centrelor de examen în vederea desfăşurării probelor de examen, respectând standardul de pregătire profesională al fiecărei calificări profesionale;

 1. propun inspectorului şcolar general spre aprobare lista centrelor de examen;
 2. transmit CNEC, la Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul MEN, spre informare, lista centrelor de examen desemnate din judeţ/municipiul Bucureşti, unităţile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen, calificările pentru care fiecare centru de examen organizează examen de certificare şi numărul de candidaţi înscrişi pe calificări profesionale, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului;
 3. se asigură de existenţa în centrele de examen a copiatoarelor, calculatoarelor pentru elaborarea listelor cu rezultatele candidaţilor, precum şi a altor documente, mijloace şi servicii de comunicare necesare bunei funcţionări a comisiei – telefon, fax, e-mail, acces la internet etc.;
 4. solicită Autorităţii de Sănătate Publică din județ/municipiul București desemnarea şi asigurarea participării personalului medical necesar în fiecare centru de examen pe perioada desfășurării probelor de examen;
 5. se adresează, în scris, organelor de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru a se asigura prezenţa poliţiştilor sau a jandarmilor la sediul CJEC/CMBEC şi la centrele de examen, în vederea păstrării ordinii publice, precum şi a bunei desfăşurări a examenului de certificare;
 6. avizează lista temelor de proiect pentru fiecare calificare profesională şi unitate de învăţământ;
 7. desemnează câte un reprezentant al CJEC/CMBEC pentru fiecare centru de examen, denumit monitor de calitate, pentru a asigura monitorizarea calităţii desfăşurării întregului examen în centrul de examen în care a fost desemnat;
 8. organizează sesiuni de instruire a evaluatorilor pentru examenul de certificare;
 9. analizează propunerile de membri ai comisiilor de examinare, înaintate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic; procedează la constituirea comisiilor de examinare şi înaintează componenţa comisiilor de examinare inspectorului şcolar general, pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului de certificare;
 10. decid, în situaţii deosebite sau la propunerea reprezentantului CNEC, schimbarea componenţei comisiilor de examinare, precum şi a monitorilor de calitate; eventualele schimbări ale vicepreşedintelui, ale reprezentantului CLDPS, ale reprezentantului AJOFM/AMOFM se fac respectând prevederile art. 10;
 11. realizează instruirea preşedinţilor comisiilor de examinare cu cel puţin 48 de ore înaintea probei orale a examenului de certificare;
 12. comandă confecţionarea ştampilelor rotunde tip pentru examenul de certificare, care au următorul

conţinut: „Examen de certificare ****) – CJEC/CMBEC”;

 1. preiau de pe site-ul MEN/CNDIPT Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale, conținând criteriile de apreciere/evaluare pentru proiect și pentru susținerea orală a acestuia, prevăzută în anexa nr. 2, ca document-martor, pentru verificarea conformității;
 2. controlează în fiecare unitate de învățământ, pe parcursul semestrului al II-lea, organizarea și desfășurarea activităților teoretice și practice de elaborare a proiectelor pentru examenul de certificare şi modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare în centrele de examen;
 3. decid, în cazuri deosebite sau la sesizarea monitorului de calitate, luarea măsurilor legale pentru soluționarea situațiilor în litigiu, în perioada desfășurării examenului de certificare, informând CNEC despre rezultatele acestor soluționări;

ş) sesizează imediat CNEC orice situație deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezenta

metodologie;

 1. decid, în funcție de condițiile de organizare și administrare, schimbarea sau reorganizarea unui centru de examen, dacă acesta nu mai poate asigura condițiile de calitate a desfășurării probei de examen, luând toate măsurile necesare pentru redistribuirea candidaților la alte centre de examen, în funcție de calificările lor profesionale, în județul respectiv sau, după necesități, luând legătura cu CJEC/CMBEC din județe alăturate/municipiul București, pentru a asigura redistribuirea, în timp util și fără a afecta graficul de desfășurare a examenului de certificare;

ţ) primesc, de la comisiile de examinare din centrele de examen și de la monitorii de calitate, rapoarte detaliate privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării nivel 4, structurate conform anexei nr. 3;

 1. analizează, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare din centrele de examen și ale monitorilor de calitate, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare, întocmesc și transmit Direcţiei generale educaţie și învățare pe tot parcursul vieții din MEN, în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor, raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării nivel 4, conform anexei nr. 4;
 2. verifică corectitudinea desfăşurării examenului de certificare şi dispun, în cazuri întemeiate, declanşarea procedurilor pentru anularea certificatelor de calificare dobândite nemeritat sau prin fraudă şi a procedurilor de identificare, cercetare şi sancţionare a persoanelor vinovate, conform legii.

Art. 12. – (1) CJEC/CMBEC pot desemna, pe o perioada stabilită de către acestea, reprezentanţi pe lângă comisiile de examinare din centrele de examen.

–––-

****) Se completează anul în care se susţine examenul de certificare.

 

 

(2) Reprezentantul CJEC/CMBEC are următoarele atribuţii:

 1. monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
 2. consiliază comisiile de examinare din centrele de examen, în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare;
 3. propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii;
 4. verifică modul în care se desfăşoară proba orală de examen, dacă sunt respectate prevederile prezentei metodologii în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă a fişelor de evaluare, întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
 5. informează CJEC/CMBEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 6. întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenului de certificare în judeţ, pe care

îl transmite CJEC/CMBEC.

Art. 13. – (1) Comisiile de examinare din centrele de examen au următoarea componență:

 1. preşedinte – directorul/directorul adjunct al unității de învățământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
 2. vicepreşedinte – reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al CDLPS sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM, după caz;
 3. reprezentantul desemnat de CJEC/CMBEC, care îndeplineşte rolul de monitor de calitate, rol în care observă şi evaluează modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare. Monitorul de calitate este o persoană externă centrului de examen;
 4. membrii evaluatori: cadre didactice de specialitate care au îndrumat realizarea proiectelor şi evaluatori externi;
 5. secretar – secretarul unităţii de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate de învăţământ.
 • Membrii evaluatori sunt, de regulă, cadre didactice de specialitate sau specialiști ai angajatorilor care:
  1. asigură sau au experienţă recentă în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examenul de certificare;
  2. cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale și specifice ale

procesului de predare – învăţare – evaluare ale domeniului și ale calificărilor pentru care se organizează examenul de certificare;

 1. au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale în cadrul probelor examenului de certificare.
 • Fiecare proiect este evaluat de cadrul didactic de specialitate care a îndrumat proiectul și de 2 evaluatori externi, de regulă un reprezentant al unei întreprinderi cu care unitatea de învățământ are încheiate convenții de practică şi un reprezentant al unei alte unități de învățământ care a şcolarizat elevi în calificarea respectivă.
 • Monitorii de calitate pot fi numiţi dintre cadrele didactice de specialitate provenind de la alte unităţi de învăţământ decât cea de unde provin candidaţii sau reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în dezvoltarea locală a învăţământului profesional și tehnic care au parteneriate cu unităţi de învăţământ profesional şi tehnic.
 • Monitorii de calitate sunt cadre didactice de specialitate sau specialişti care, de regulă:
  1. asigură sau sunt implicaţi în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examen în centrul de examen la care au fost numiţi;
  2. cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale și specifice ale procesului de predare– învăţare – evaluare ale domeniului și ale calificărilor pentru care se organizează examenul de certificare;
  3. au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale;
  4. sunt abilitaţi și au experienţă în monitorizarea asigurării calităţii examenelor de certificare.
 • Numirea comisiilor de examinare din centrele de examen se face prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea CJEC/CMBEC.
 • Din comisiile de examinare pot face parte numai persoanele care au solicitat în scris și au fost propuse de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului profesional și tehnic, promoţia curentă, și care nu au rude, până la gradul al II-lea inclusiv, printre candidaţi. Toţi membrii comisiilor de examinare au obligaţia de a da declarații scrise în acest sens, declarații care se păstrează alături de celelalte documente de examen.
 • Comisiile de examinare din centrele de examen funcționează în mod legal în prezența tuturor membrilor acestora.

Art. 14. – Atribuțiile comisiilor de examinare din centrele de examen sunt următoarele:

 1. organizează și răspund de desfășurarea examenului de certificare în centrul de examen în care au fost numite;
 2. verifică respectarea condițiilor de înscriere la examenul de certificare, întocmirea listelor de înscriere și programarea candidaților la examenul de certificare pe zile și pe locuri de desfășurare a probelor;
 3. completează cataloagele de examen cu numele, inițiala tatălui, prenumele candidaților, precum și

cu data, probele de examen pe care aceștia le susțin și situația finală. Cataloagele de examen tipizate se completează în două exemplare identice, se numerotează și se ştampilează pe fiecare pagină;

 1. repartizează candidații în ordine alfabetică pentru susținerea probei orale, precizând locul de desfășurare, și afișează, în fiecare zi de examen, la avizierul unității de învățământ și la locurile în care se desfășoară probele, listele cu candidații ce urmează să susțină proba; repartizarea candidaților se afișează cu

24 de ore înainte de susținerea probelor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidații;

 1. organizează prezentarea și susținerea proiectelor în săli, cabinete, laboratoare de specialitate,

ateliere etc.;

 1. sesizează CJEC/CMBEC situațiile care impun neacordarea dreptului de a susține examenul pentru un anumit candidat, precum și orice altă situație deosebită apărută în timpul desfășurării probelor de examen, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 2. verifică respectarea listei aprobate a temelor pentru proiecte, depunerea la termen a proiectelor individuale ale candidaților, însoțite de fișele de evaluare completate de către îndrumătorii de proiect pentru fiecare candidat, conform prevederilor prezentei metodologii;
 3. controlează, îndrumă și asigură organizarea și desfășurarea corespunzătoare a probei orale;
 4. controlează și îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare;
 5. iau măsuri pentru ca, în spațiile în care își desfășoară activitatea comisia de examinare, să nu

pătrundă persoane străine, neautorizate de CNEC sau CJEC/CMBEC;

 1. stabilesc și afișează zilnic rezultatul examinării pentru fiecare candidat;
 2. transcriu în cataloage rezultatul evaluării probelor de examen;
 3. afișează rezultatele finale ale examenului de certificare: ”admis”, cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev (”Excelent”, ”Foarte bine”, ”Bine” sau ”Satisfăcător”), ”respins”, ”neprezentat”,

”eliminat din examen”;

 1. întocmesc și transmit CJEC/CMBEC, în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de certificare;
 2. predau secretarului unității de învățământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, proiectele absolvenților, fișele de evaluare pentru fiecare candidat, autentificate de președintele comisiei, cataloagele și celelalte documente întocmite pe durata organizării și desfășurării examenului de certificare.

 

Capitolul III

Înscrierea candidaţilor

Art. 15. – (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginți ai claselor terminale ale ciclului superior al liceului tehnologic întocmesc tabele cu elevii din ultimul an de liceu, care cuprind următoarele date: numele și prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit, tema proiectului elaborat și semnăturile elevilor.

 • Vor fi incluse în tabelul de înscriere doar numele elevilor care au depus cerere de elaborare a proiectului, au optat pentru una din temele propuse, au participat la minimum 5 întâlniri de monitorizare cu îndrumătorul de proiect și au finalizat elaborarea proiectului ales.
 • Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoțite de cererile de înscriere la examenul de certificare, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unității de învățământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ întocmește lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, pe domenii și calificări profesionale.
 • Lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, certificată prin semnătura directorului și ştampila instituției, se depune la secretariatul unității de învățământ stabilită de CJEC/CMBEC drept centru de examen la care unitatea de învățământ a fost arondată. Pe baza tabelelor transmise de toate unitățile de învățământ arondate centrului de examen, secretarul/secretarul şef din centrul de examen întocmește lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare pe domenii și calificări profesionale.
 • Înscrierea candidaților se realizează pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) și a următoarelor documente:
  1. cerere de înscriere;
  2. certificat de naștere – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul;
  3. certificat de căsătorie – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul);
  4. actul de identitate (pentru conformitate) – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul;
  5. declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință şi că va respecta normele de protecţia muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, pe durata desfășurării probelor de examen.
 • Unităţile de învăţământ arondate trimit la centrul de examen de care aparţin următoarele:
  1. lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, pe domenii și calificări profesionale, prevăzută la alin. (4);
  2. documentele de înscriere ale candidaţilor prevăzute la alin. (5);
  3. proiectele şi fişele de evaluare a proiectului și a susținerii orale (anexa nr. 2) cu părţile I, II şi III completate de către îndrumătorul de proiect.
 • După încheierea cursurilor anului școlar, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ întocmește lista candidaților care trebuie eliminați din lista provizorie întrucât sunt corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați și o trimite la centrul de examen la care este arondată unitatea de învățământ. Acești candidați nu vor participa la examenul de certificare.

Art. 16. – Înscrierea absolvenţilor unităţilor de învăţământ particular autorizate la examenul de certificare se face la centrul de examen la care acestea au fost arondate de către CJEC/CMBEC, pe baza elementelor prevăzute la art. 15, însoţite de o copie, certificată prin semnătura directorului și ștampila unităţii de învăţământ, de pe documentul de autorizare pentru școlarizarea în calificările profesionale pentru care absolvenţii solicită înscrierea în examen.

Art. 17 – (1) Candidaţii care provin din seriile anterioare anului în care se susţine examenul de certificare au obligația de a se adresa unităților de învățământ absolvite în vederea depunerii cererii de elaborare a proiectului, alegerii temei de proiect, precum și a stabilirii îndrumătorului și a graficului întâlnirilor de monitorizare a proiectului.

 • Unitățile de învățământ care au candidați din promoțiile anterioare care depun cereri de elaborare a proiectului vor acorda asistență și îndrumare acestor candidați pentru pregătirea examenului.
 • Candidații proveniți din serii anterioare, care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1), depun documentele de înscriere pentru examenul de certificare, însoțite de copia după foaia matricolă, la unitatea de învățământ pe care au absolvit-o, cu cel puțin 3 zile înainte de perioada prevăzută pentru înscriere din graficul examenului de certificare. Aceștia vor fi incluși în lista menționată la art. 15, pe care unitatea de învățământ o depune la centrul de examen la care este arondată. Candidații care au susținut anterior și nu au promovat examenul de certificare de cel puțin două ori depun, odată cu documentele de înscriere, și chitanța de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea de învățământ la care candidatul va susține proba orală de examen.
 • În situația în care unitatea de învățământ absolvită nu are candidați în domeniul de pregătire/profilul candidatului provenind din serii anterioare, acesta solicită, în scris, CJEC/CMBEC aprobarea pentru elaborarea proiectului, respectiv pentru înscrierea la examen, anexând cererii copia de pe foaia matricolă.
 • Candidații aflați în situația menționată la alin. (4) vor elabora proiectul și se vor înscrie pentru examenul de certificare la unitatea de învăţământ stabilită de CJEC/CMBEC, în funcţie de calificarea profesională, care va aplica în mod corespunzător prevederile alin. (1) şi(3).

Art. 18. – CJEC/CMBEC întocmesc situația centralizată la nivel județean, care cuprinde: domeniile, calificările profesionale pentru care se organizează examen de certificare, pe centre de examen, și transmit CNEC, spre informare, situația finală, cu 15 zile înainte de începerea examenului de certificare.

 

Capitolul IV

Conținutul examenului de certificare 

Art. 19. – Examenul de certificare a absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, constă într-o probă practică – realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire – și o probă orală – prezentarea și susţinerea proiectului.

Art. 20. – (1) Proba practică constă în realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea activităţii specifice, în funcţie de tema proiectului, a unităţilor de competenţe tehnice generale, a unităţilor de competenţe tehnice specializate și a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificării respective. Prin executarea de către candidat a proiectului cu durata de un semestru, pe parcursul perioadei sale de formare, și prin susţinerea orală a proiectului în situaţia de examen sunt vizate competenţe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională.

 • Proiectul poate fi însoţit de o machetă, un produs, un film didactic, un portofoliu ilustrativ etc., referitor la tema abordată.
 • Proba orală, de susţinere a proiectului, este parte componentă a examenului de certificare și are scopul demonstrării de către candidat, în situația de examen, cu ajutorul unor competenţe-cheie, prevăzute în standardul de pregătire profesională (de exemplu, comunicarea orală), într-un mod integrat, a conţinutului proiectului. 21. – (1) Lista temelor de proiect pentru fiecare calificare se stabileşte la nivelul unităţilor de învăţământ care școlarizează și au absolvenţi ai liceului tehnologic, pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate.
 • Temele de proiect trebuie să se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea respectivă și să se raporteze într-un mod direct și transparent la standardul de pregătire profesională corespunzător.
 • Competenţele clar precizate vor fi specificate în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
 • Lista temelor de proiect, avizată de către comisia metodică de specialitate, finalizată, eventual împreună cu sau după consultarea reprezentanţilor întreprinderii/întreprinderilor cu care unitatea de învăţământ are încheiată convenţie privind pregătirea practică, este aprobată de către consiliul de administraţie al unităţii de învățământ şi transmisă pentru avizare CJEC/CMBEC.
 • Lista temelor de proiect se definitivează și se face publică la nivelul unităţii de învăţământ înainte de finalul semestrului întâi al anului școlar în care se organizează examenul de certificare.

Art. 22. – (1) Candidaţii consultă tematica afișată și optează pentru una dintre teme. Opţiunea candidatului se face în scris, la secretariatul unităţii de învăţământ, până la începutul semestrului al doilea al anului școlar în care se organizează examenul de certificare. Validarea opţiunilor pentru temele de proiect necesită acceptul îndrumătorului proiectului și pe cel al responsabilului ariei curriculare Tehnologii, pentru fiecare candidat în parte. (2) Aprobarea opţiunilor pentru temele proiectelor, precum și a îndrumătorilor acestora se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ până cel târziu la începutul celei de a doua săptămâni a semestrului al doilea.

Art. 23. – (1) Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate de învăţământ cu elevi care urmează să participe la examenul de certificare are responsabilitatea de a prezenta îndrumătorilor de proiect Fişa de evaluare a proiectului și a susţinerii orale, prevăzută în anexa nr. 2, pe care aceștia o vor folosi drept instrument de monitorizare a progresului activităţilor la proiect, pe tot parcursul derulării acestuia (primele 3 părţi ale fişei). La rândul lor, îndrumătorii vor face cunoscută Fişa de evaluare a proiectului și a susținerii orale fiecăruia dintre candidații ale căror proiecte le monitorizează.

 • Poate fi îndrumător de proiect numai un profesor de specialitate care are în norma de predare module din curriculumul pentru calificarea de nivel 4 pentru care se organizează examenul de certificare. Îndrumătorii de proiect sunt, de regulă, cadre didactice de specialitate cu experiență în evaluarea competențelor profesionale.
 • Îndrumătorul de proiect are următoarele obligații:
  1. face cunoscute din timp temele pentru proiectele elevilor din anii terminali ai liceului tehnologic, precum și competențele care se au în vedere prin execuția și susținerea proiectului, conform standardului de pregătire profesională pentru fiecare calificare;
  2. oferă consultanță și sprijin elevilor în alegerea temei pentru proiect;
  3. recomandă bibliografia minimală, precum și documentația necesară executării proiectului și le discută în detaliu cu candidatul;
  4. definitivează, împreună cu fiecare candidat al cărui proiect îl îndrumă, planul și etapele de elaborare a proiectului, atât pentru partea practică, cât și pentru partea scrisă;
  5. oferă consultații, îndrumă și monitorizează pe tot parcursul semestrului al doilea, progresul proiectului, precum și modul de redactare a părții scrise a acestuia;
  6. se asigură că fiecare candidat al cărui proiect îl coordonează își elaborează singur atât partea practică, cât și partea scrisă, tehnoredactată a proiectului;
  7. susține cel puțin 5 întâlniri de monitorizare a proiectului cu fiecare candidat, conform planificării individuale, și consemnează observațiile pe Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale;
  8. asigură primirea sprijinului necesar specific de către eventualii candidați cu cerințe educaționale speciale, conform necesităților impuse de tipul de cerință, pe tot parcursul pregătirii și execuției proiectului;
  9. în vederea realizării proiectelor, cadrele didactice care îndrumă proiecte pot solicita conducerii unității de învățământ organizarea unui program de consultații și de către alte cadre didactice, specialiști, reprezentanți ai partenerilor sociali etc., pentru a le facilita elevilor accesul la informațiile necesare;
  10. completează, pentru fiecare candidat monitorizat, Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale (părțile I – III), asumându-și responsabilitatea pentru evaluarea și pentru observațiile consemnate.
 • Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate de învățământ ține la zi evidența îndrumătorilor de proiect și a temelor proiectelor realizate în anii anteriori, pentru a asigura propunerea unor teme care să permită candidaților realizarea unor proiecte personale originale.

Art. 24. – (1) Proiectul este elaborat individual. Pot fi realizate și proiecte în echipă, dar în acest caz se vor stabili sarcini distincte, clar delimitate pentru fiecare candidat în parte, pe baza tematicii stabilite și aprobate conform art. 21. Proiectul va fi discutat cu îndrumătorul de proiect, etapă cu etapă, conform planificării agreate de comun acord. Susţinerea proiectului se va face individual de către fiecare candidat.

 • Realizarea proiectului, atât a părţii sale practice, cât și a părţii scrise, este un demers integrator, complex, pe parcursul căruia candidatul face dovada activării și aplicării competenţelor descrise prin standardul de pregătire profesională dobândite prin modulele de specialitate și agregate într-un mod specific, în funcţie de tema proiectului și de planul său de abordare.
 • Redactarea părţii scrise a proiectului implică tehnoredactarea conţinutului sub forma a 10 – 20 de pagini (la care se adaugă eventualele anexe), care să respecte următoarea structură:
  1. pagina de titlu cu: datele de identificare ale unităţii de învăţământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului național al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, în vigoare în momentul elaborării proiectului;
  2. cuprinsul;
  3. argumentul: 2 – 3 pagini care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le abordează, în relaţie directă cu utilitatea pentru calificarea respectivă;
  4. conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele proiectului, problemele practice soluţionate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a soluţiilor găsite de către candidat;
  5. bibliografia;
  6. anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fișele de observaţie, prezentarea și analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentaţia tehnică întocmită etc. (4) În vederea asigurării desfășurării activităţilor de proiect și a tehnoredactării de către fiecare candidat a părţii scrise a proiectului, conducerea centrului de examen și comisia metodică de specialitate vor alcătui, de comun acord cu îndrumătorul de proiect, un grafic de acces în laboratoarele de informatică sau laboratoarele/atelierele de specialitate din unitatea de învăţământ.

(5) Partea scrisă a proiectului, însoţită de Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, având primele 3 părţi completate de îndrumătorul de proiect, se depune la secretariatul centrului de examen cu o săptămână înainte de finalizarea cursurilor claselor terminale ale liceului tehnologic și primeşte un număr de înregistrare. După susţinerea orală, proiectul, împreună cu Fișa de evaluare a proiectului și a susţinerii orale, completată

(părțile I-IV), se arhivează de către centrul de examen, pentru o perioadă de 3 ani.

 

Capitolul V

Organizarea și desfășurarea examenului de certificare

Art. 25. – (1) Realizarea proiectului pentru examenul de certificare se face individual sau în echipă. Pentru proiectul realizat în echipă sunt precizate clar sarcini precise pentru fiecare candidat. Proiectul se realizează sub îndrumarea persoanelor desemnate, pe durata semestrului al doilea al claselor terminale ale liceului tehnologic.

 • În timpul realizării proiectului, candidații participă la cel puțin cinci întâlniri planificate cu îndrumătorul de proiect. Cu acest prilej, candidații prezintă dovezi ale dobândirii competențelor precizate în partea I a Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale necesare finalizării acestuia. Proiectul constă într-o prezentare scrisă de 10 – 20 de pagini, tehnoredactată de către fiecare candidat, la care se adaugă, după caz, un obiect, aparat, dispozitiv, produs executat.
 • La examen, candidatul se prezintă cu partea practică executată (produsul, atunci când este cazul) împreună cu partea scrisă și își susține oral proiectul realizat. Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale este completată cu datele de monitorizare a progresului proiectului (partea I a Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale) și aprecierile îndrumătorului de proiect privind calitatea activității candidatului și calitatea proiectului (părțile II – III ale Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale), concretizate în punctaje. 26. – (1) Pe baza listei temelor pentru proiect, pusă la dispoziție de către secretariatul unității de învățământ care organizează examenul, comisia de examinare primește toate proiectele candidaților înscriși pentru susținerea examenului, verificând și existența Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale, cu primele 3 părți corect completate pentru fiecare proiect de către îndrumătorul de proiect.
 • La fiecare comisie de examinare, candidații sunt înscriși în ordine alfabetică, pe calificări profesionale. Candidații intră în sala de examen în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută. Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei verifică identitatea fiecărui candidat. Candidatul își primește proiectul şi, dacă este cazul, hârtie ştampilată pentru ciornă.
 • Pentru susținerea proiectului se acordă fiecărui candidat 15 – 20 de minute. Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei pot interveni cu întrebări suplimentare, după ce candidatul își susține proiectul. Întrebările se consemnează în partea a IV-a a Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale, iar răspunsurile se apreciază în consecință.
 • Pentru fiecare candidat, se completează partea a IV-a a Fișei de evaluare a proiectului și a susţinerii orale de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, conform Fişei de evaluare a proiectului și a susținerii orale. În vederea stabilirii punctajelor pentru criteriile din Partea a IV-a, se vor avea în vedere şi răspunsurile la întrebările adresate şi consemnate în Fişa de evaluare a proiectului și a susținerii orale. Punctajul final de la partea a IV-a se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de către fiecare evaluator.
 • Președintele comisiei de examinare mediază situaţiile în care apar diferenţe mai mari de 3 puncte la unul sau mai multe dintre criteriile de la partea a IV-a. Hotărârea președintelui este definitivă.
 • Pentru fiecare candidat, punctajul final se calculează de către comisia de examinare ca sumă a punctajelor obţinute la părţile a II-a, a III-a şi a IV-a, iar apoi se stabileşte calificativul obţinut, conform anexei nr. 2.
 • Rezultatul final al candidatului este „admis” numai în situaţia în care punctajul final al acestuia este de minimum 60 de puncte.

Art. 27. – (1) După ce toți candidaţii dintr-o serie au fost examinaţi, rezultatele finale pentru fiecare candidat se trec în catalogul de examen, cu cerneală sau pastă albastră, de către secretarul comisiei de examinare, în prezenţa întregii comisii de examinare. Eventualele corecturi ale greșelilor de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneală roșie, de către persoana din comisie care a greșit, sub semnătură, iar președintele comisiei contrasemnează și ștampilează.

(2) Rezultatul examenului de certificare, consemnat în Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale, completată pentru fiecare candidat, nu poate fi contestat.

Art. 28. – (1) Fișele de evaluare a proiectului și a susţinerii orale, nominale, completate pentru fiecare candidat, sunt considerate documente de examen, se predau cu proces-verbal președintelui sau vicepreședintelui pentru a fi păstrate în dulapuri/fișete metalice, închise și sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen și se păstrează în același regim cu cataloagele de examen.

(2) Cheile și sigiliul de la fișetele în care sunt depozitate documentele examenului de certificare se păstrează separat de către președinte și vicepreședinte.

 

Capitolul VI 

Stabilirea și comunicarea rezultatelor

Art. 29. – (1) Pentru examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, rezultatele finale pot fi: ”admis”, cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev (”Excelent”, ”Foarte bine”, ”Bine” sau ”Satisfăcător”), ”respins”, ”neprezentat”, ”eliminat din examen”.

 • Candidaţii declaraţi ”admişi” vor primi certificatul de calificare nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.
 • Candidații care nu îndeplinesc condițiile menționate la art. 26 alin. (7) sunt declarați „respinși”.
 • Un candidat se consideră ”neprezentat” dacă nu a depus proiectul și/sau dacă a absentat la susţinerea orală a proiectului.
 • Un candidat se consideră ”eliminat din examen” dacă:
  1. a fost înscris la examenul de certificare fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acesta;
  2. a beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sau a prezentat un proiect dovedit a fi plagiat;
  3. în timpul desfășurării probelor de examen, a introdus în locurile de desfășurare a examenului de certificare materiale ajutătoare sau mijloace electronice ori a fost surprins transmițând altor candidați soluții de rezolvare a subiectelor. 30. – (1) După încheierea probei orale și după completarea Fişei de evaluare a proiectului și a susţinerii orale și a catalogului de examen, se comunică rezultatul final al examenului prin afișare la avizierul școlii a listelor nominale finale.

(2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare cuprind: numele și prenumele candidaţilor și rezultatul final, respectiv ”admis”, cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev (”Excelent”, ”Foarte bine”, ”Bine” sau ”Satisfăcător”), ”respins”, ”neprezentat”, ”eliminat din examen”, după caz.

 

Capitolul VII  Dispoziţii finale

Art. 31. – Comisiile de examinare și CJEC/CMBEC au obligaţia să informeze telefonic și în cel mai scurt timp CNEC cu privire la neregulile apărute în organizarea și desfășurarea examenului de certificare.

Art. 32. – (1) Proiectele și toate documentele referitoare la examenul de certificare din cadrul centrelor de examen se păstrează în arhiva instituţiei timp de 3 ani, cu excepţia cataloagelor şi proceselor verbale, care se păstrează permanent.

(2) Copii ale cataloagelor de examen, certificate de președintele comisiei de examen, vor fi transmise unităţilor de învăţământ arondate, pentru afișarea rezultatelor și pentru eliberarea certificatelor, conform prevederilor legale. 

Art. 33. – (1) Raportul comisiei de examinare din centrul de examen privind rezultatele examenului de certificare se transmite CJEC/CMBEC, pe cale electronică și în scris, în termen de 5 zile de la finalizarea examenului de certificare.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se întocmește după modelul prevăzut în anexa nr. 3. 

Art. 34. – CJEC/CMBEC întocmeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, Raportul general privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare, care se trimite, în forma electronică și în scris, Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN, în termen de 15 zile de la încheierea ultimei sesiuni a examenului, prevăzut în graficul de desfășurare a examenului de certificare a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar din anul absolvirii. Raportul general se postează pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiul Bucureşti pentru a fi la dispoziţia tuturor unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din judeţ.

Art. 35. – (1) Respectarea prezentei metodologii de organizare și desfășurare a examenului de certificare este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea și desfășurarea examenului de certificare.

 • Încălcarea dispozițiilor prezentei metodologii de organizare şi desfășurare a examenului de certificare se sancționează astfel:
  1. candidații care în timpul desfășurării probelor de examen introduc în locurile de desfășurare a examenului de certificare materiale ajutătoare sau mijloace electronice, care sunt surprinși transmițând altor candidați soluții de rezolvare a subiectelor sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă;
  2. cadrele didactice care, în timpul exercitării rolului lor în cadrul comisiei de examinare, au un comportament părtinitor față de un anumit candidat sau au manifestări care atestă neglijență ori lipsă de responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor, precum tolerarea unor acțiuni sau intenții de fraudă ori mită ale candidaților, părăsirea nejustificată a locului de desfășurare a probei de examen, nerespectarea normelor de protecție a muncii sau punerea în pericol a unor candidați etc., se sancționează conform prevederilor legale.
 • Cadrele didactice sancționate conform dispozițiilor alin. (2) nu mai pot participa la examenul de certificare din anul următor, ca membri în comisiile prevăzute de prezenta metodologie de organizare și desfășurare a examenului de certificare.

Art. 36. – Candidații care au fost înscriși la examenul de certificare fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acesta, care au beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sau au prezentat un proiect dovedit a fi plagiat sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, li se anulează actele de studii obținute fraudulos, conform prevederilor legale. 

Art. 37. – Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau rudele acestora este cu desăvârșire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 38. – La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, orice dispoziție contrară se abrogă. Art. 39. – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA nr. 1  la metodologie 

 

 

CRITERII DE SELECŢIE

pentru nominalizarea unităților de învățământ drept centre de examen pentru examenul de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică

 

 

 1. Centrele de examen se numesc prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare și certificare, în unități de învățământ acreditate care au absolvenți ai ciclului superior al liceului, filiera tehnologică.
 2. La centrele de examen astfel constituite,se pot certifica numai calificările profesionale stabilite prin decizia comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare și certificare.
 3. Pentru a fi numite centre de examen, unităţile de învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii pentru asigurarea calităţii examenelor de certificare:
  • pot asigura condiţii optime de desfăşurare a probei de examen;
  • pot asigura materiale/consumabile, utilaje, scule, dispozitive, instrumente, birotică etc. necesare susţinerii probelor, pentru fiecare calificare profesională pentru care se organizează examen (în perioada sesiunii de examene, conform graficului de desfăşurare);
  • pot asigura desfăşurarea activităţilor specifice comisiilor de examen în condiţii optime, precum și securitatea documentelor comisiei;
 4. Asigurarea condiţiilor de examen este verificată de comisia judeţeană/a municipiului București de evaluare și certificare prin reprezentatul său, monitorul de calitate, care vizitează centrul înainte de examen și care informează comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare în acest sens.

ANEXA nr. 2  la metodologie

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

 

FIŞA DE EVALUARE  a proiectului și a susţinerii orale  Examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, nivel 4

 

Sesiunea: …………………….

 

Centrul de examen: …………………………………….

Calificarea profesională: …………………………………………..

Numele şi prenumele candidatului: …………………………………….. 

Unitatea de învăţământ absolvită: ……………………………………………………………………….

Tema proiectului: …………………………………………………………………………………………………………………..

Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect:

……………………………………………………………………..……………………………………………………………

 

Partea I: Monitorizarea progresului în realizarea proiectului1) 1. Data începerii activităţilor de realizare a proiectului:

………………………………………………………………………………

 

 1. Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia proiectului

 1. Stabilirea planului activităţilor individuale ale candidatului pentru proiect:

― Data: …………………………………………………

― Semnătura candidatului: ………………………………………..

― Semnătura îndrumătorului: ……………………………………. 

 

 1. Stabilirea planului de redactare a proiectului – prezentarea scrisă:

― perioada: …………………………………………………………..

― revizuit: …………………………………………………………….

― data la care este acceptată forma finală a proiectului de către îndrumător: ……………………………..

 

 1. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin 5 întâlniri):

Nr. crt.

Observaţii

Semnătura elevului

Semnătura profesorului

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 • Se completează de către îndrumător pe parcursul derulării proiectului.
 • Se consemnează numai competenţele care au legătură directă cu tema proiectului şi sunt conforme standardului de pregătire profesională al calificării.

 

Partea a II-a: Aprecierea calităţii activităţii candidatului[1])

CRITERIUL

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului

5 p

 

2. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală, candidatul demonstrând reflecție critică

5 p

 

3. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate

3 p

 

4. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale

3 p

 

5. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect

3 p

 

6. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părţii scrise a proiectului au fost realizate integral

2 p

 

7. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilaţie de citate

4 p

 

8. Soluţiile pentru situaţiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect

5 p

 

9. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului, candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale, originalităţii soluţiilor propuse, a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor

5 p

 

10. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte de muncă

5 p

 

Total punctaj Partea a II-a

40 p

 

CRITERIUL

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Proiectul/Produsul are validitate în raport cu tema, scopul, obiectivele şi metodologia abordată

3 p

 

2. Proiectul /Produsul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă

3 p

 

3. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării

2 p

 

4. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului

3 p

 

5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă

2 p

 

6. Prezentarea scrisă a proiectului este logică şi demonstrează o bună argumentare a ideilor

3 p

 

7. Proiectul /Produsul reprezintă, în sine, o soluţie practică personală, cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor

4 p

 

8. Proiectul /Produsul poate avea aplicabilitate practică şi în afara şcolii

4 p

 

9. Realizarea proiectului / produsului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe, conform standardului de pregătire profesională pentru calificarea respectivă

4 p

 

10. Redactarea părţii scrise a proiectului respectă cerinţele de structură impuse de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare profesională

2 p

 

Total punctaj Partea a III-a

30 p

 

    
 • Se completează de către îndrumător la finalul activității de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizează atât proiectul în calitate de produs al activităţii elevului, cât şi produsul ca atare, acolo unde este cazul.

 

Semnătura candidatului ______________________________

 

 

 

Partea a IV-a: Aprecierea prezentării şi susţinerii orale a proiectului5)

CRITERIUL

Punctaj maxim

Punctaj

Evaluator 1

Punctaj

Evaluator 2

Punctaj

Evaluator 3

Media punctajelor finale 

Partea a IV-a

1. Candidatul a realizat o comunicare orală clară, coerentă şi fluentă

6 p

 

 

 

 

2. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi cu obiectivele acestuia

6 p

 

 

 

3. Candidatul a demonstrat putere de sinteză şi adaptarea prezentării la situaţia de examinare

6 p

 

 

 

4. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat

6 p

 

 

 

5. În scopul accesibilizării informaţiei şi a creşterii atractivităţii prezentării, candidatul a utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace de comunicare potrivite:

demonstraţii practice, elemente de grafică, modele, aplicaţii, facilităţi audiovideo ale tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor etc.

6 p

 

 

 

Total Partea a IV-a

30 p

 

 

 

 • Se completează de fiecare membru evaluator al comisiei de examinare, după susţinerea prezentării. În rubrica „Media punctajelor finale – Partea a IV-a”, se completează media aritmetică a punctajelor totale ale celor 3 evaluatori.

 

 

 

 

Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările comisiei de examinare6)

ÎNTREBARE

DA/NU

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Se completează de un membru al comisiei de examinare, în funcţie de răspunsul corect/incorect al candidatului. Aceste întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului pentru partea a IV-a.

 

Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării globale a activităţilor realizate de candidat şi consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale:

 

Punctaj obţinut la:

Punctaj total

Partea a II – a

Partea a III – a

Partea a IV-a

 

 

 

 

 

 

Excelent 100p – 95 p

Foarte bine 94,99p – 85p

Bine 84,99p – 75p

Satisfăcător 74,99p – 60p

 

 

 

 

 

Admis Cu

 calificativul

             

                                                                         

 

 

Respins                                                                                                                              

 

 

Evaluatori (numele, prenumele şi Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura):  semnătura): Evaluator 1: ………………………………………………………………………

Evaluator 2: …………………………………………….

Evaluator 3: ……………………………………………. Data: …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 3  la metodologie

Centrul de examen: ………………………………………………………….. Judeţul ……………………………………………./ municipiul Bucureşti

 

RAPORT

privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării nivel 4

anul şcolar: …………………………., sesiunea: ……………………………

 

 1. Modul de organizare a examenului – informații referitoare la:
 • arondări, calificări, număr de candidați:

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ

Nr. elevi Calificarea 1:

………………….

(denumirea calificării)

Nr. elevi Calificarea 2:

………………….

(denumirea

calificării)

Nr. elevi Calificarea 3:

………………….

(denumirea

calificării)

Nr. elevi Calificarea 4:

………………….

(denumirea

calificării)

Nr. total elevi*

1.

Unitatea          de

învăţământ 1

 

 

 

2.

Unitatea de învăţământ 2

 

 

 

3.

……

 

 

 

TOTAL

 

 

 

*Se va calcula suma numărului de elevi pe fiecare unitate de învăţământ, iar pe ultima linie se va calcula totalul numărului de elevi pe fiecare calificare şi pe total centru de examen.

 • asigurarea dotării centrului de examen;
 • componenţa comisiei de examinare, numită în baza Deciziei nr. …… din data de ………. a inspectorului şcolar general din judeţul ……… / municipiul Bucureşti (se vor menţiona numele şi prenumele / instituţia din care provine):
  • preşedinte: ………. / ……….; o vicepreşedinte: ………. / ……….; o monitor de calitate: ………. / ……….; o membrii evaluatori:
   • evaluator 1 (îndrumător proiect): ………. / ……….;
   • evaluator 2: ………. / ……….; evaluator 3: ………. / ………..;
  • secretar: ………. / ………..

  solicitarea adresată de centrul de examen către Autoritatea de Sănătate Publică din județul/municipiul București

referitoare la desemnarea şi asigurarea participării personalului medical necesar pe perioada desfășurării probelor de examen;   solicitarea adresată de centrul de examen către organele de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean/al municipiului

Bucureşti, pentru a se asigura prezenţa poliţiştilor sau a jandarmilor la sediul centrului de examen, în vederea păstrării ordinii publice, precum şi a bunei desfăşurări a examenului de certificare.

 

 1. Desfășurarea examenului de certificare – informații privitoare la:
 • detalii referitoare la alocarea temelor de proiect pe unităţi de învăţământ/calificări/candidaţi:

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ

Calificarea

Numele şi prenumele candidatului

Tema de proiect

Punctaj total obţinut la

examenul de certificare

Calificativ obţinut

1.

Unitatea          de

învăţământ 1

 

 

 

 

 

 

2.

Unitatea de învăţământ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

….

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 • respectarea legislației în vigoare;
 • probleme semnalate în timpul desfăşurării examenului de certificare (dacă este cazul): ……..;
 • sugestii de optimizare a organizării, administrării și monitorizării examenului de certificare.

 

 1. Opinii asupra temelor pentru proiecte aprobate de unităţile de învățământ arondate și asupra calității examenului

….

 1. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare

….

 1. Date statistice privind numărul elevilor înscriși, prezenți, absenți, promovați, respinși și procentul de promovabilitate, conform tabelului „Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

 

Preşedintele centrului de examen, 

(numele, prenumele, semnătura, ştampila Centrului de examen)           

 

Secretar, 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Centrul de examen: …………………………………………………………..

Judeţul ……………………………………………./municipiul Bucureşti

 

 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Calificarea profesională

 

 

Număr candidați

 

 

 

Înscriși

Prezenți

 

 

Admişi

Respinși

Neprezentaţ i

Eliminaţi din examen

 

 

  

din care cu calificativ

 

 

 

              
        

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

GENERAL

CENTRU DE EXAMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţie: Tabelul se va realiza în format Excel de către secretarul Comisiei de examinare

Preşedintele centrului de examen,  (numele, prenumele şi semnătura)           

 

Secretar, 

(numele, prenumele şi semnătura)  

20

 

ANEXA nr. 4  la metodologie

 

Comisia județeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare

Judeţul………………………………../municipiul Bucureşti

 

 

 

RAPORT

general privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării nivel 4

anul şcolar: …………………..; sesiunea: ………………………. 

 

 1. Modul de organizare a examenului – informații referitoare la:
  • centre de examen – arondări, calificări, număr de candidați;
  • asigurarea dotării centrelor de examen – resurse materiale și financiare;
  • constituirea comisiilor de examen – resursele umane, eventuale probleme apărute şi soluţionate;
  • monitorizarea unităților de învățământ.
 2. Desfășurarea examenului de certificare – informații privitoare la:
  • respectarea legislației în vigoare;
  • monitorizarea calității desfășurării examenului de certificare, incidente și modul de soluționare a acestora;
  • sancțiunile aplicate persoanelor implicate în desfășurarea incidentelor, precum și numele persoanelor, cadre didactice cărora Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de evaluare si certificare le-a retras dreptul de a participa la examenul de certificare;
  • sugestii de optimizare a organizării, administrării și monitorizării examenului de certificare;
 3. Evaluarea rapoartelor monitorilor de calitate – evaluarea calitativă și cantitativă a examenului pe centre și calificări
 4. Opinii asupra temelor pentru proiecte aprobate de respectiva unitate de învățământ și asupra calității examenului
 5. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare
 6. Date statistice privind numărul elevilor înscriși, prezenți, absenți, promovați, respinși și procentul de promovabilitate.

21

 

Inspectoratul Şcolar Județean/al municipiului Bucureşti: _____________________

Comisia județeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare

 

 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Calificarea profesională

 

 

Număr candidați

 

 

 

Înscriși

Prezenți

 

 

Admişi

Respinși

Neprezentaţ i

Eliminaţi din examen

 

 

  

din care cu calificativ

 

 

 

              
        

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

GENERAL

JUDEȚ /

MUNICIPIUL

BUCUREŞTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţie. Tabelul se va realiza în format Excel de către secretarul CJEC/CMBEC

Preşedintele CJEC/CMBEC, 

(numele, prenumele şi semnătura)       

 

     

Secretar,

(numele, prenumele şi semnătura)            

22

 

[1] ) Se completează de către îndrumător la finalul activității de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizează atât procesul de elaborare a proiectului, cât şi pe cel de redactare a prezentării proiectului.

 

Partea a III-a: Aprecierea calităţii proiectului4)