CABINET MINISTRU

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările ulterioare,

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. – (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

 • Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți şi au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul ac eluiași tip de învățământ, de la o filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 • Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 • Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectareaCalendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019.
 • Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidații care au participat și au rămas nerepartizați în urma repartizării computerizate pot fi repartizați, de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale.
 • La înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe.
 • Comisia Națională de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, decât cea menționată în metodologia prevăzută la art.2, alin(1). În această situație, prin procedură se stabilește și modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere, de introducere a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați.
 • Comisia Națională de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, decât cea menționată în metodologia prevăzută la art.2, alin(1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • Comisia Națională de Admitere poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri decât cele menționate la alin. (7) și (8), în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.

Art.3. – (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

 • În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
 • Candidații la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar 2017-2018, de birourile/oficiile informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti și participă la activitatea de selecție organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. Structura, durata, conținutul și baremul de evaluare și notare pentru proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale. Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere și sunt repartizați, la nivel național, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar.

Art.4. – (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2018 – 2019 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

 • Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
 • Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.
 • Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.
 • Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.
 • Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (6) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.
 • Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menționate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

Art.5. – Direcţia Generală Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar, Direcţia Minorităţi, Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Tehnologia Informației și Comunicației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU Liviu Marian POP București, 31.08.2017

Nr. 4794

 

CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2018-2019

 

DATA

LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii
2 februarie 2018Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2018

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 mai 2018

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri,

specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2018

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

14 mai 2018Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
10 – 31 mai 2018Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
8 iunie 2018

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a

municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

11 iunie 2018Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
25 iunie 2018Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice
26 iunie 2018

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

Probele de aptitudini
10-11 mai 2018Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
14-15 mai 2018Înscrierea pentru probele de aptitudini
16 – 18 mai 2018Desfăşurarea probelor de aptitudini
22 mai 2018

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

25 mai 2018

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

11 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată

26 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin

confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

27 iunie 2018Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.
28 iunie 2018

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
10-11 mai 2018Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
14-15 mai 2018Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
16 – 18 mai 2018Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
22 mai 2018

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

25 mai 2018

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

29-31 mai 2018Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
6 iunie 2018Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
7 iunie 2018Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul
 Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
11 mai 2018Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
15 iunie 2018Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
5 – 6 iulie 2018Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată.
5 – 6 iulie 2018Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând aplicația informatică centralizată.

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2018-2019

29 iunie – 3 iulie 2018

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

29 iunie – 3 iulie 2018Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din  fişele de înscriere
30 iunie – 4 iulie 2018Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
4 iulie 2018

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin

confirmarea     operațiunilor     specifice     în     aplicația

informatică centralizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor

 de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
5 iulie 2017Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.
6 iulie 2018Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
6 iulie 2018Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.
9 iulie 2018Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019
9 iulie 2018

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

10 – 13 iulie 2018Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
13 iulie 2018Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
16 – 18 iulie 2018Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare

care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019

18 iulie 2018Afişarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
3 septembrie 2018Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4– 5 septembrie 2018Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă
3 – 6 septembrie 2018Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare
7 septembrie 2018Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată
7 septembrie 2018Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
7 mai 2018Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019
2 iulie 2018Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019
10 – 13 iulie 2018Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019
16 – 18 iulie 2018Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr.4794 /31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019

 

 1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
 2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2xABS +0,8xEN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

Admiterea în învățământul liceal de stat – 2018