CABINET MINISTRU

men_ministerul_educatiei_nationale

O R D I N

privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării a absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică

    

În baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,      în temeiul prevederilor art. 31 alin. (6) şi art. 77 alin. (6) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 1 – 3 din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

 

Ministrul Educaţiei Naţionale 

 

emite prezentul ordin:

    

     Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 2. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a

Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

 

            Bucureşti, 29 august 2014               

Nr. 4.434

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,

010168,  Bucureşti

Tel:    +40 (0)21 405 62 70

    Fax:   +40 (0)21 312 01 40 www.edu.ro