PROIECTUL ROSE

Perioada de implementare: 27.06.2017 - 26.06.2021

 

 

Obiectivele proiectului:

O1.   Creşterea cu 3% anual, respectiv cu 12% la finalul proiectului a procentului de absolvire la clasele terminale prin programe de pregătire remedială suplimentară, activitati de consiliere elev-părinte şi a activităţilor extracurriculare propuse prin acest proiect.       

O2 Creşterea cu 2% anual, respectiv 8% la finalul proiectului a ratei de participare la Bacalaureat a elevilor prin programe de pregătire remedială  suplimentară.

O3.   Creşterea cu 1,5% anual, respectiv cu 6% la finalul proiectului a ratei de promovabilitate la Bacalaureat a elevilor  prin programe de pregătire remedială  suplimentară.

O4.    Reducerea abandonului cu 0,5% anual, respectiv 2% la finalul proiectului a elevilor din grupul ţintă care finalizează ciclul inferior al liceului prin implicarea elevilor în activităţile educative şi extracurriculare atractive şi prin crearea unui spaţiu adecvat învăţării.

 

Beneficiari:

Beneficiari direcți: 110 de elevi de liceu din clasele  IX-XII -zi și XII-XIII seral, cu preponderență din grupurile vulnerabile , vor beneficia de programe  remediale la diciplinele la care susțin probe scrise  la Bacalaureat  si de activități extrașcolare astfel:

  • 60 elevi din ciclul inferior al liceului (IX- X zi) identificați la începutul anului școlar care provin din grupurile vulnerabile și cu rezultate slabe la învățătură și,în cazul celor de la seral, au un program care să le permită pregătirea remedială (suplimentară);
  • 50 elevi din ciclul superior al liceului (XI, XII zi, şi XII,XIII seral) care provin din grupurile vulnerabile  cu rezultate slabe la învățătură și , în cazul celor de la seral, au un program care să le permită pregătirea remedială (suplimentară).

 

I.Activităţi pedagogice şi de sprijin

I.1. Activităţi de dezvoltare personală, consiliere şi orientare profesională    

  1. Activităţi de dezvoltare personală  –  Activităţi de dezvoltare personală care îşi propun ca elevii din clasa a IX- a şi a X-a să se descopere, să-şi cunoască calităţile, să-şi  formeze abilităţi de a se exprima cu încredere, să aibă posibilitatea de a porni pe drumul  autodescoperirii al formării şi dezvoltării personale.
  2. Activităţi de consiliere şi orientare profesională

Activitaţile de consiliere şi orientare profesionala implică  50 de beneficiari din clasele a XI-a – a XIII-a  (25elevi/grupă ) şi urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea individului cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.

 

I.2 Activităţi remediale

I.2. 1 Activităţi de recuperare a decalajelor,  prin pregătirea suplimentară a elevilor din clasele din ciclul inferior al liceului (clasa a IX-a şi a X- a, zi ) la disciplinele de Bacalaureat, prevăzute cu probă scrisă (matematică, limba și literatura română, chimie, fizică și biologie).

Activitatea își propune realizarea unei diagnoze a nivelului de pregătire al elevilor din ciclul inferior al liceului la disciplinele de Bacalaureat și dezvoltarea competențelor necesare promovării și îmbunătățirii performanțelor școlare la aceste discipline. Activitățile se adresează elevilor din ciclul inferior al liceului de zi, selectați în grupul țintă, care urmează să desfășoare activități remediale zilnice.

Activităţile de recuperare a decalajelor urmăresc dezvoltarea competențelor necesare promovării și îmbunătățirea performanțelor școlare la disciplinele examenului de Bacalaureat prin: tratarea diferențiată și individualizarea predării – învățării – evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor elevilor; diversificarea strategiilor didactice prin utilizarea metodelor interactive, centrate pe elev și a mijloacelor moderne; aplicarea diverselor tehnicilor de învățare și exersarea metacogniției; asigurarea unui program de pregătire eficientă a elevilor, pe tot parcursul anului școlar la disciplinele pentru Bacalaureat.

 

I.2.2. Activităţi remediale şi de pregătire suplimentară a elevilor din ciclul superior de liceu ( clasele a XI-a, a XII-a zi şi a XIII-a seral ) pentru promovarea examenului de Bacalaureat.

Activităţile remediale și de pregătire suplimentară urmăresc dezvoltarea competențelor necesare pentru promovarea examenului de Bacalaureat, la diciplinele matematică, limba și literatura româna și una dintre disciplinele la alegere (chimie, biologie, fizică): tratarea diferențiată și individualizarea predării – învățării-evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor elevilor; diversificarea strategiilor didactice prin utilizarea metodelor interactive, centrate pe elev și a mijloacelor moderne; aplicarea diverselor tehnicilor de învățare și exersarea metacogniției; asigurarea unui program de pregătire eficientă a elevilor, pe tot parcursul anului școlar la disciplinele pentru Bacalaureat. Activitatea își propune realizarea unei diagnoze a nivelului de pregătire al elevilor din ciclul superior al liceului la disciplinele de Bacalaureat și dezvoltarea competențelor necesare promovării examenului de Bacalaureat. Activitățile vor pune accentul pe rezolvarea modelelor de subiecte de examen la fiecare disciplină.

 

  1. Activităţi extracurriculare

II.1 Organizare evenimente – Dobandirea de competente practice prin vizite de documentare

Astfel de activități reprezintă o oportunitate de dezvoltare a abilităților noncognitive, dat fiind că elevii părăsesc mediul şcolar axat de obicei pe abilitățile cognitive de ordin academic și vin în contact cu alte contexte sociale şi de învățare în care le pot fi puse la încercare, în mod practic, abilitățile de comunicare și cele sociale.

  1. a) Activitățile vor viza agenţii economici din județ care au ca domeniu de activitate construcțiile și se vor concentra pe observarea condiţiilor de muncă, pe identificarea competențelor profesionale necesare exercitării diferitelor meserii din aria specifică.

II.2. Evoluție profesională prin identificarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de leadership,  familiarizarea cu un  limbaj economic intr-o limba de circulatie internationala  si cunostiinte digitale specifice mediului antreprenorial .

Prin intermediul acestor activităţi se încurajează dezvoltarea acestor competențe, în vederea creşterii calităţii  nivelului de pregătire necesar abordarii din diferite perspective a integrării pe piaţa muncii. Activitatea își propune realizarea unei diagnoze a nivelului de pregătire al elevilor din ciclul superior al liceului in vederea integrării pe piaţa muncii. 

Antreprenoriat şi  leadership

Activitățile de antreprenoriat și leadership  implică 60 de elevi împărţiţi în câte 2  grupe a câte 30 elevi/grupă/an – 30 elevi din  clasele IX-X şi 30 elevi din clasele  a XI- a,  a XII–a zi, a XII-a şi a XIII-a seral,  selectați în baza chestionarelor aplicate în cadrul activităților de dezvoltare personală, consiliere şi orientare profesională.

  1. Identificarea potenţialului antreprenorial al absolvenţilor din învăţământul liceal, dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul acestora. Prin participarea la acest workshop se dorește:

– creşterea interesului pentru antreprenoriat în rândul grupului ţintă, prin generarea unei atitudini pozitive faţă de cultura antreprenorială;

– prezentarea oportunităţilor existente în mediul de afaceri din România în vederea implicării active a tinerilor în antreprenoriat, aspect care va asigura o încurajare a antreprenoriatului focalizată pe domenii de interes specifice pentru grupul ţintă;

– dezvoltarea de abilităţi practice şi furnizarea de cunoştinţe teoretice necesare pentru iniţierea şi menţinerea afacerilor;

–  stimularea conceperii şi implementării unor planuri de afaceri.

c.Îmbunătățirea competențelor digitale specifice mediului antreprenorial

 La modulul de competenţe digitale se va urmări: utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, editoare de texte, informaţie şi comunicare, concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT), editoare de calcul tabular, baze de date, prezentări.

d.Îmbunătățirea competențelor lingvistice

Prin intermediul activității se va urmări familiarizarea cu un  limbaj economic specific mediului antreprenorial, îmbunătățirea competenţelor generale cu elemente de comunicare orală sau scrisă, transferul şi medierea mesajelor în situaţii variate de comunicare specifice antreprenorului.

Pentru achiziţii vezi:

https://tehnic.webnode.ro/